OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

przy wykorzystaniu portalu internetowego www.binokl.pl, regulują podstawowe zasady współpracy pomiędzy firmą BINOKL, właścicielem portalu, dane teleadresowe w zakładce Kontakt, a potencjalnymi odbiorcami jej produktów.

1.

Portal wyżej wymieniony nie stanowi sklepu internetowego, gdyż nie podaje cen detalicznych, a służy jedynie do przeglądania gamy produktów, ich selekcjonowania, a dla określonej grupy potencjalnych odbiorców: zakładów optycznych, optyków, okulistów oraz podmiotów mogących udowodnić świadczenie usług i sprzedaży w zakresie poprawy i ochrony wzroku, mających siedziby na terenie Polski – daje prawo i możliwość ułatwionego składania zapytań i zamówień.

2.

Podmioty uprawnione do składania zamówień wymienione w pkt. 1 zobowiązane są, przed złożeniem zamówienia, do sprawdzenia aktualnych cen produktów telefonicznie w firmie BINOKL lub drogą e-mail lub u pracowników firmy dowożących produkty.

3.

Ceny dla podmiotów uprawnionych, określonych w pkt. 1 powyżej będą cenami hurtowymi w przypadku produktów zamieszczonych w zakładce Oferta -> Bieżąca Kolekcja, bez względu na zamawianą ilość. Nie dotyczy to produktów zamieszczonych w zakładce Archiwum, będących aktualnie poza programem produkcyjnym, gdzie podane są inne warunki i podlegają negocjacji.

4.

Wysyłka zamówionych produktów za pobraniem pocztowym. Do cen zostanie doliczony koszt przesyłki według cennika Poczty Polskiej.

5.

Podawanie danych osobowych na formularzach Zamówienie, czy Rejestracja jest dobrowolne w tym sensie, że można wybrać inną drogę komunikacje elektronicznej poprzez zakładkę Kontakt, gdzie dane te nie są obowiązkowe do wpisu. Jednakże podający takie dane osobowe, akceptując niniejsze Ogólne Warunki wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych danych celem realizacji składanego zamówienia oraz obowiązków ustawowo – podatkowych wynikających z relacji handlowych, a także ma prawo wglądu do swoich danych, ich korygowania i usunięcia.

6.

Składający zamówienie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że kolor produktu przedstawionego na portalu może się różnić od koloru sugerowanego oraz od koloru produktu dostarczonego. Przy aktualnym braku koloru oczekiwanego, składający zamówienie, akceptując niniejsze Ogólne Warunki wyraża zgodę na odbiór zamówionego produktu w kolorze najbardziej zbliżonym do oczekiwanego według uznania firmy BINOKL.

7.

W przypadku przedłużania się czasu dostawy, Składający zamówienie zobowiązuje się monitorować telefonicznie lub mailowo stan realizacji zamówienia.

8.

Firma BINOKL ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku braku produktów w zamawianej specyfikacji, czy wątpliwości w stosunku do niektórych danych zamówienia.

9.

Portal jak wyżej sporządzony jest w 4 wersjach językowych. W przypadku niejasności obowiązuje wersja polska.

10.

Obowiązującym prawem jest prawo polskie. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami obowiązuje prawo polskie, w szczególności mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11.

Wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądów polskich. Właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy BINOKL.